elastix logo

เอกสารดาวน์โหลดงานประกัน

SAR รายบุคคล ปี2561

SAR แผนกวิชา ปี2561

SAR รายบุคคล ปี2560

SAR แผนกวิชา ปี2560

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพฯ ปี2560

SAR 2558 วท.น้ำพอง

เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555

แบบฟอร์มsarรายบุคคล2559

SAR 2559 วท.น้ำพอง

โปรแกรมพัสดุ