ชื่อ - นามสกุล :นายสงคราม สงครินทร์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม : ประจำแผนกแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์