ฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ ร.ต. สุวิญ นิ่งนาง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

นายสราวุฒิ คำประสาร
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

นางสาวพรรณภา ทานาม
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

นายธนวรรธน์ ศรีสุโพธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

นางสาวนฤมล คนกล้า
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวนัยนา กิ่งคำ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายเกียรติชัย ชารีจิต
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวสมร เพียภูเขียว
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวธนัชพร ใจบุญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวปาลิตา พิมพ์จำปา
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายสาวจิดาภา ก้อนสีลา
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวอลิสา ชาตาดี
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสาคร ธงชัย
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสุระชาติ วงษ์ดวง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวนฤมล คนกล้า
เจ้าหน้าที่ธุรการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

นายฉัตรชัย เมืองสุวรรณ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายอาทิตย์ ดวงจันทร์โชติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวนฤมล คนกล้า
เจ้าหน้าที่ธุรการงานสื่อการเรียนการสอน

โครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่าง กฟผ. กับ สอศ.

นายอรรถวิทย์ ตรีเหรา
หัวหน้าโครงการจัดการสอนสาขางานเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

โครงการฝึกอบรมใบขับขี่

นายอรรถวิทย์ ตรีเหรา
หัวหน้าโครงการฝึกอบรมใบขับขี่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสถานศึกษา

นางสาวพิชญาพร สุรันนา
หัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสถานศึกษา

เยี่ยมชม : 4 วันนี้ : 4 ทั้งหมด : 231