ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาประเภทโควตาพิเศษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ประจำปีการศึกษา 2565 ( รายชื่อรอบเพิ่มเติม )

เยี่ยมชม : 12 วันนี้

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาประเภทโควตาพิเศษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ประจำปีการศึกษา 2565

เยี่ยมชม : 6 วันนี้

Read more

การติดตามประเมินผล การจัดการการเรียนการสอน และมาตรการป้องกัน ในการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) สำนักงานศึกษาธิการภาค12 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

เยี่ยมชม : 2 วันนี้

Read more

โครงการการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เยี่ยมชม : 1 วันนี้

Read more