การติดตามประเมินผล การจัดการการเรียนการสอน และมาตรการป้องกัน ในการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) สำนักงานศึกษาธิการภาค12 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

Read more

โครงการการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564

Read more