ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน )

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

สมัครเรียนออนไลน์ {

Read more