ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิคกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยพ ณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุขวิชรังสิตพลในการจัดตั้งครั้งแรกใช้ชื่อวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นแห่งที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสุราษฎร์แม้นญาติผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นแห่งที่ 2     

โดยมีนายโปรงวิทย์ลิ้มตระกูลอาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นและนายเด่นชัยโกพลอาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคนครพนมเป็นผู้ช่วยผู้ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นแห่งที่ 2 เพื่อให้รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2541 จนวันที่ 7 สิงหาคม 2560 กรมที่ดินอนุญาตให้กรมอาชีวะศึกษาใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกป่ากุงต. น้ำพองอ. น้ำพองจ. ขอนแก่นจำนวน 117 ไร่ 2 งานวิทยาลัยได้รับงบประมาณประจำปี 2540 ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวจำนวน 12 รายการเป็นเงิน 14,500,000 บาทจึงได้ดำเนินการประกวดราคาและทำสัญญาในวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 29 เมษายน 2541         

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้ผู้ประสานงานและผู้ช่วยทำหน้าที่ผู้อำนวยการและทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการและได้ประชุมแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นแห่งที่ 2 กำหนดรับนักเรียนระดับปวช. 2 แผนกวิชาแผนกวิชาคือบางกอสร้างและอิเล็กทรอนิกส์จํานวน 160 คน

วันที่ 25 – 31 มีนาคม 2541 ได้ตัดสินใจรับสมัครนักเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นแห่งที่ 2 ซึ่งผู้มาสมัครไม่มั่นใจนักว่าการก่อสร้างจะเสร็จแล้วทันเวลาและเนื่องจากวิทยาลัยฯ ขาดครูอาจารย์งบประมาณจึงได้รับการสอบโดยวิธีสัมภาษณ์นักเรียนคนละ 5 นาทีและนัดหมายผู้ปกครองในเวลาเดียวกันชั่วโมงละ 12 คนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะต้องใช้ในการเรียนใช้เวลาสอบ 3 วันตั้งแต่วันที่ 1-3 เมษายน 2541 เปิดลงทะเบียน

วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2541 ในวันลงทะเบียนสภาพต่างๆของวิทยาลัยดูดีขึ้นกล่าวคือได้เริ่มปรับพื้นที่และทำถนน

วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2541 การก่อสร้างเสร็จได้ดำเนินการปฐมนิเทศโดยใช้เวลาช่วงแนะนำในเรื่องที่นักเรียนควรรู้ช่วงบ่ายให้นักเรียนช่วยกันพัฒนา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2541 เปิดเรียนตามกำหนดมีครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเข้าอบรมทั้งสิ้น

วันที่ 1 ตุลาคม 2543 เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นแห่งที่ 2 เป็นวิทยาลัยเทคนิคน้ำพองวิทยาลัยดำเนินการฝึกงานโดยให้นักเรียนทำงานจริงซึ่งเป็นผลการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิค F น้ำพองอย่างมากพ. ศ. 2541 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างก่อสร้างและแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชย์แบบสะสมหน่วยกิตเพิ่มจากปี 2541

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคน้ำพองเปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาที่เปิดทำการสอน 9 สาขาวิชาคือประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 สาขาวิชาพาณิชยกรรม 2 สาขาวิชาและประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 สาขาวิชา

 คือ                  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์                   สาขางานการก่อสร้าง   

                        สาขางานยานยนต์                             สาขางานการบัญชี

                        สาขางานไฟฟ้ากำลัง                         สาขางานโลหะการ

                        สาขางานช่างกลโรงงาน                    สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจไทย

เยี่ยมชม : 3 วันนี้ : 3 ทั้งหมด : 231