สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายสนธยา ปังสุข
หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายกิตติชัย สำแดงชัย
ครูประจำสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายฉัตรชัย เมืองสุวรรณ
ครูประจำสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายบุรินทร์ ภวภูตานนท์
ครูประจำสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

นางสาวกานดา บัวดง
ครูประจำสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

นางสาวรัตนภรณ์ แดงน้อย
ครูประจำสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง