ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางภัทรภร แก้วศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

นางสาววรรษิษฐา พาคำ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวพิชญาพร สุรันนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวพรรณภา ทานาม
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางจิตสุภา นามพรมมา
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวางแผนและงบประมาณ

งานความร่วมมือ

นายคมสัน ศรีบุญเรือง
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายเชี่ยวชาญ ทองคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางจิตสุภา นามพรมมา
เจ้าหน้าที่ธุรการงานความร่วมมือ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายกิตติชัย สำแดงชัย
หัวหน้างานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวพรรณภา ทานาม
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวรัตนภรณ์ แดงน้อย
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายเกียรติชัย ชารีจิต
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายวีรพล สมบัติบุญสวน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายอาทิตย์ ดวงจันทร์โชติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวศิริพร ภูบุญลาภ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางแสงเดือน จงเจริญวิไล
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวกานดา บัวดง
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวธนัชพร ใจบุญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาววรจิตร เถื่อนฤชัย
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางจริยา แม้นญาติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวกานดา บัวดง
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวสมร เพียภูเขียว
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายสิทธิศักดิ์ แม้นญาติ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายฉัตรชัย เมืองสุวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางจริยา แม้นญาติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายพัฒนา ชำนิวัตร
เจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นางสาวสมร เพียภูเขียว
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เยี่ยมชม : 3 วันนี้ : 3 ทั้งหมด : 231