ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายพัฒนพงษ์ พริ้วไธสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

นายครรชิต ก้อนมณี
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวจารุวรรณ รัตนพร
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวนันณภัทร อาโยวงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

นายอรรถวิทย์ ตรีเหรา
หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวพัชรภรณ์ นารีรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางสาวพิชญาวีร์ วงบุรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางสาวอาทิยา ลวดภูเขียว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร

งานการเงิน

นางโสภา โคหนองใฮ
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวสมร เพียภูเขียว
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

นางสาวพัชราภรณ์ ชินมะณี
เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน

งานบัญชี

นางจริยา แม้นญาติ
หัวหน้างานบัญชี

นางสาวธนัชพร ใจบุญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

นางสาวกรรณิกา น้อมสิม
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบัญชี

งานพัสดุ

นายเฉลิมพล วงศ์พระลับ
หัวหน้างานพัสดุ

นายสุระชาติ วงษ์ดวง
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายนภัทร เพ็รชศรีกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวธมลวรรณ จันใหญ่
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ

นางสาวจุฬาวดี คำนนท์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ

นายสมบัติ โยสิคุณ
พนักงานขับรถยนต์

งานอาคารสถานที่

นายสราวุฒิ จันใหญ่
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสนธยา ปังสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวีรพล สมบัติบุญสวน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายบุรินทร์ ภวภูตานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวลิตร ภูหน่ายหนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายคมสัน ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายชนณ์ภัทร จันตาอ่อน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายเกียรติชัย ชารีจิต
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสุทธิชัย จันทร์พิทักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวศิริพร ภูบุญลาภ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายประดิษฐ์ คนกล้า
หัวหน้านักการภารโรง

นายสุภฤกษ์ นามโสม
ผู้ช่วยหัวหน้านักการภารโรง

นายสุริยา เสนาวรรณา
ผู้ช่วยหัวหน้านักการภารโรง

นางทองจันทร์ คนกล้า
แม่บ้าน

นางสุพรรณี บุควัน
แม่บ้าน

นายไพทรูย์ ไชยปัญหา
หัวหน้ายามรักษาการณ์

นายบุญโย กงภูธร
ผู้ช่วยหัวหน้ายามรักษาการณ์

นายสุขสันต์ บุควัน
ผู้ช่วยหัวหน้ายามรักษาการณ์

งานทะเบียน

นายสายชล ประทุมพล
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวรัตนภรณ์ แดงน้อย
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

นายวรัญญู ศิริสุนทร
เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

นายเชี่ยวชาญ ทองคำ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายครรชิต ก้อนมณี
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายฉัตรชัย เมืองสุวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

เยี่ยมชม : 2 วันนี้ : 2 ทั้งหมด : 231