แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางกมลศรี กกขุนทด
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสราวุฒิ คำประสาร

นายสราวุฒิ คำประสาร
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางมะลิวรรณ์ ประทุมโคตร
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายสิทธิชชานนท์ เชียงใต้
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวพิชญาพร สุรันนา
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวจิดาภา ก้อนสีลา
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายธนวรรธน์ ศรีสุโพธิ์
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์