ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

นายอัศม์เดช นาคต้อย
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางมะลิวรรณ์ ประทุมโคตร
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายอภิชาติ หารสุโพธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายสิทธิชชานนท์ เชียงใต้
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายวีรพล สมบัติบุญสวน
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายชนณ์ภัทร จันตาอ่อน
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายเกียรติชัย ชารีจิต
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายอาทิตย์ ดวงจันทร์โชติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายฉัตรชัย เมืองสุวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายวลิตร ภูหน่ายหนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายสุรชาติ จำปาบุรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายนภัทร เพ็รชศรีกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายคมสัน ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวพรรณภา ทานาม
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสมร เพียภูเขียว
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายเชี่ยวชาญ ทองคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวจารุวรรณ รัตนพร
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวรัตนภรณ์ แดงน้อย
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายสุระชาติ วงษ์ดวง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายสุระ แสนคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวพรพิมล มีทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

นายยศวัฒน์ คำภู
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางแสงเดือน จงเจริญวิไล
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายอรรถวิทย์ ตรีเหรา
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายสนธยา ปังสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวนัยนา กิ่งคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายสีหราช โลตุฤทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายวิชาญ เวียงยิ่ง
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายเฉลิมพล วงศ์พระลับ
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางกมลศรี กกขุนทด
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายวิรัลพัชร อุทัยแพน
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายเอกรินทร์ ประจวบแท่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายสมบูรณ์ อินทร์จันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวพรพิมล มีทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการงานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

นายอภิชาติ หารสุโพธิ์
หัวหน้างานปกครอง

นางแสงเดือน จงเจริญวิไล
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายสนธยา ปังสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางสาวนัยนา กิ่งคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายสีหราช โลตุฤทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายวิชาญ เวียงยิ่ง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายเฉลิมพล วงศ์พระลับ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายสาคร ธงชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายวิรัลพัชร อุทัยแพน
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายเอกรินทร์ ประจวบแท่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางมะลิวรรณ์ ประทุมโคตร
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางสาววรจิตร เถื่อนฤชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายสมบูรณ์ อินทร์จันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายสุระ แสนคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางกมลศรี กกขุนทด
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายธนวรรธน์ ศรีสุโพธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวกานดา บัวดง
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวศิริพร ภูบุญลาภ
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวพรพิมล มีทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายสิทธิชชานนท์ เชียงใต้
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวพิชญาพร สุรันนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายสาวจิดาภา ก้อนสีลา
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายเกียรติชัย ชารีจิต
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวจารุวรรณ รัตนพร
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวอลิสา ชาตาดี
เจ้าหน้าที่ธุรการงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายสุรชาติ จำปาบุรี
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายวิรัลพัชร อุทัยแพน
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายสิทธิศักดิ์ แม้นญาติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาววรจิตร เถื่อนฤชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายนภัทร เพ็รชศรีกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายฉัตรชัย เมืองสุวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายบุรินทร์ ภวภูตานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายสุทธิชัย จันทร์พิทักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาวอลิสา ชาตาดี
เจ้าหน้าที่ธุรการงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

กลุ่มงานรักษาดินแดน

นายสุระชาติ วงษ์ดวง
หัวหน้ากลุ่มงานรักษาดินแดน

นายสีหราช โลตุฤทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานรักษาดินแดน

นายบุรินทร์ ภวภูตานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานรักษาดินแดน

เยี่ยมชม : 2 วันนี้ : 2 ทั้งหมด : 231