โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วัน พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

Read more

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำจัดทำแผนปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขประจำปีงบประมาณ 2565 วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

Read more

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเลือกตั้ง นายก ( อวท. ) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วัน พฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ โรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

Read more

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจ ในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2656 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง จัดอบรมในการเขียนแผนธุรกิจและประกวดแผนธุรกิจ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2656 ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

Read more