ขอเชิญร่วมโครงการปล่อยของให้น้องดู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง จัดโดย ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

Read more

โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วัน พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

Read more

ขอเชิญร่วมโครงการสวยเท่อย่างมีระเบียบวินัย ประจำปีการศึกษา 2565 รหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read more

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำจัดทำแผนปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขประจำปีงบประมาณ 2565 วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

Read more

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเลือกตั้ง นายก ( อวท. ) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วัน พฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ โรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

Read more