ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอัศม์เดช นาคต้อย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

นางมะลิวรรณ์ ประทุมโคตร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวจารุวรรณ รัตนพร
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

นางแสงเดือน จงเจริญวิไล
หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวพัชรภรณ์ นารีรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางสาวพิชญาวีร์ วงบุรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

งานการเงิน

นางโสภา โคหนองใฮ
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวสมร เพียภูเขียว
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

งานบัญชี

นางจริยา แม้นญาติ
หัวหน้างานบัญชี

นางสาวธนัชพร ใจบุญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

นางสาวอาทิยา ลวดภูเขียว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบัญชี

งานพัสดุ

นายสาคร ธงชัย
หัวหน้างานพัสดุ

นายสุระชาติ วงษ์ดวง
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายนภัทร เพ็รชศรีกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายสุระ แสนคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ

นายสมบัติ โยสิคุณ
พนักงานขับรถยนต์

งานอาคารสถานที่

นายคมสัน ศรีบุญเรือง
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสนธยา ปังสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวีรพล สมบัติบุญสวน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวลิตร ภูหน่ายหนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายชนณ์ภัทร จันตาอ่อน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสุทธิชัย จันทร์พิทักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายประดิษฐ์ คนกล้า
หัวหน้านักการภารโรง

นายบุญโย กงภูธร
ผู้ช่วยหัวหน้านักการภารโรง

นางทองจันทร์ คนกล้า
แม่บ้าน

นางสุพรรณี บุควัน
แม่บ้าน

นายไพทรูย์ ไชยปัญหา
หัวหน้ายามรักษาการณ์

นายสุขสันต์ บุควัน
ผู้ช่วยหัวหน้ายามรักษาการณ์

งานทะเบียน

นายสายชล ประทุมพล
หัวหน้างานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

นายครรชิต ก้อนมณี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายเชี่ยวชาญ ทองคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวพิชญาวีร์ วงบุรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์