สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

นายยศวัฒน์ คำภู
หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายวิชาญ เวียงยิ่ง
ครูประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายสิทธิศักดิ์ แม้นญาติ
ครูประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายครรชิต ก้อนมณี
ครูประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายสุรชาติ จำปาบุรี
ครูประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์