สาขาวิชาการบัญชี

นางสาวนัยนา กิ่งคำ
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

นางโสภา โคหนองใฮ
ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี

นางสาววรจิตร เถื่อนฤชัย
ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี

นางจริยา แม้นญาติ
ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี

นางสาวสมร เพียภูเขียว
ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี

นางสาวธนัชพร ใจบุญ
ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี