สาขาวิชาการโรงแรม

นายวิรัลพัชร อุทัยแพน
หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม

นางสาวจารุวรรณ รัตนพร
ครูประจำสาขาวิชาการโรงแรม

นางสาวพัชรภรณ์ นารีรัตน์
ครูประจำสาขาวิชาการโรงแรม