แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายสราวุฒิ คำประสาร
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางมะลิวรรณ์ ประทุมโคตร
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายสิทธิชชานนท์ เชียงใต้
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวพิชญาพร สุรันนา
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวจิดาภา ก้อนสีลา
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายธนวรรธน์ ศรีสุโพธิ์
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวเจนจิรา ภูโทถ้ำ
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์