ฝ่ายบริหาร

ดร.กรรณิการ์ แดนสีแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

นายอัศม์เดช นาคต้อย
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายพัฒนพงษ์ พริ้วไธสง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางภัทรภร แก้วศิริ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ ร.ต. สุวิญ นิ่งนาง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน