ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

นางสาวนฤมล คนกล้า
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

นางสาววรจิตร เถื่อนฤชัย
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวปาลิตา พิมพ์จำปา
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายสาวจิดาภา ก้อนสีลา
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวพิชญาพร สุรันนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวปาลิตา พิมพ์จำปา
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายนภัทร เพ็รชศรีกูล
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสุทธิชัย จันทร์พิทักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวปาลิตา พิมพ์จำปา
เจ้าหน้าที่ธุรการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

นายสราวุฒิ คำประสาร
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวนฤมล คนกล้า
เจ้าหน้าที่ธุรการงานสื่อการเรียนการสอน

โครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่าง กฟผ. กับ สอศ.

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสถานศึกษา

นางสาวพิชญาพร สุรันนา
หัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสถานศึกษา