สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

นายครรชิต ก้อนมณี
หัวหน้าแผนกสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายสิทธิศักดิ์ แม้นญาติ
ครูประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายสุรชาติ จำปาบุรี
ครูประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์