สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางแสงเดือน จงเจริญวิไล
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาววรรษิษฐา พาคำ
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสุภาดา คำตา
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายเชี่ยวชาญ ทองคำ
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวพิชญาวีร์ วงบุรี
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ