สาขาวิชาการบัญชี

นางสาววรจิตร เถื่อนฤชัย
ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี

นางจริยา แม้นญาติ
ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี

นางสาวสมร เพียภูเขียว
ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี