ทำเนียบบุคลากร

ชื่อ : นางสาวกรรณิการ์ แดนสีแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0819551095

ชื่อ : นายอัศม์เดช นาคต้อย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
อีเมล์ : paiboonnaktoy@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0921429995

ชื่อ : นายธนวัฒน์ ผายแสง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางกมลศรี กกขุนทด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางแสงเดือน จงเจริญวิไล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
อีเมล์ : sang2556000@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0815322180

ชื่อ : นางสาววรรษิษฐา พาคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
อีเมล์ : maguad.9536@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0991729536

ชื่อ : นายอภิชาติ หารสุโพธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
อีเมล์ : apichathansupo@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0895739338

ชื่อ : นายสราวุฒิ คำประสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
อีเมล์ : neangsara23@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0885786298

ชื่อ : นายสายชล ประทุมพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
อีเมล์ : saicholpratumpol@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0868577114

ชื่อ : นายกิตติชัย สำแดงชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
อีเมล์ : kittichai2631@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0801548196

ชื่อ : นายสิทธิศักดิ์ แม้นญาติ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
อีเมล์ : sitthisakntckk@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0864282246

ชื่อ : นายครรชิต ก้อนมณี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
อีเมล์ : gonmanee2518@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0816625752

ชื่อ : นายสุรชาติ จำปาบุรี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
อีเมล์ : somtriton@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0891498425

ชื่อ : นางสาววรจิตร เถื่อนฤชัย
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
อีเมล์ : Warajitntckk@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0894191622

ชื่อ : นายนภัทร เพ็รชศรีกูล
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
อีเมล์ : artauto2008mk23@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0807952996

ชื่อ : นายสนธยา ปังสุข
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
อีเมล์ : Sonthaya4@Gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0868607474

ชื่อ : นายเอกรินทร์ ประจวบแท่น
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0949624389

ชื่อ : นายสีหราช โลตุฤทธิ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
อีเมล์ : lsihrach@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0858537909

ชื่อ : นายสิทธิชชานนท์ เชียงใต้
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
อีเมล์ : sittichi95@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0862258033

ชื่อ : นายฉัตรชัย เมืองสุวรรณ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
อีเมล์ : chatchaisingtoe007@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0945416776

ชื่อ : นายสราวุฒิ จันใหญ่
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
อีเมล์ : Sararawutauto2528@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0880248559

ชื่อ : นายเชี่ยวชาญ ทองคำ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
อีเมล์ : tontimnong@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0985562441

ชื่อ : นายคมสัน ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
อีเมล์ : joeyboy5139@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0933947688

ชื่อ : นางจริยา แม้นญาติ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
อีเมล์ : jariyantckk@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0629516356

ชื่อ : นางสาวพิชญาพร สุรันนา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
อีเมล์ : surannapitchayapron@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0880615997

ชื่อ : นายสาวจิดาภา ก้อนสีลา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
อีเมล์ : jida2535@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0935040660

ชื่อ : นายสมบูรณ์ อินทร์จันทร์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
อีเมล์ : Sombooninchun01@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0804756060

ชื่อ : นายวลิตร ภูหน่ายหนา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0807545019

ชื่อ : นายวีรพล สมบัติบุญสวน
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
อีเมล์ : veera253289@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0652355365

ชื่อ : นางสาวสมร เพียภูเขียว
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
อีเมล์ : samornny@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0933283486

ชื่อ : นายสุทธิชัย จันทร์พิทักษ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
อีเมล์ : maimai0800117671@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0901922941

ชื่อ : นางสาวจารุวรรณ รัตนพร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
อีเมล์ : rattjaruwan@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0874225594

ชื่อ : นางสาวศิริพร ภูบุญลาภ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
อีเมล์ : poobunlap@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087771217

ชื่อ : นางสาวพิชญาวีร์ วงบุรี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
อีเมล์ : phichayassss.w@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0983831730

ชื่อ : นายชนณ์ภัทร จันตาอ่อน
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
อีเมล์ : Mungkonna01@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 082743479

ชื่อ : นางสาวพัชรภรณ์ นารีรัตน์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปาลิตา พิมพ์จำปา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : phimjumpa123@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 064456006

ชื่อ : นางสาวอลิสา ชาตาดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : achatadee@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0942752771

ชื่อ : นายพัฒนา ชำนิวัตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : patthana1993@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0935285685

ชื่อ : นางสาวอาทิยา ลวดภูเขียว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : athaya252254@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0807471942

ชื่อ : นางสาวธมลวรรณ จันใหญ่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : Tamolwanying@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0894219282

ชื่อ : นายสุระ แสนคำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0652731878

ชื่อ : นายสมบัติ โยสิคุณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 098136236

ชื่อ : นายประดิษฐ์ คนกล้า
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0872334431

ชื่อ : นายสุภฤกษ์ นามโสม
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0862153093

ชื่อ : นางทองจันทร์ คนกล้า
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0833408696

ชื่อ : นางสุพรรณี บุควัน
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0862312885

ชื่อ : นายสุริยา เสนาวรรณา
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0931592924

ชื่อ : นายบุญโย กงภูธร
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายไพทรูย์ ไชยปัญหา
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :