ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารทั่วไป

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการชื่อเรื่อง: การพัฒนาชุดการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ(20001-2001)โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นสื่อหลัก ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Read More
ข่าวสารทั่วไป

ขอเชิญร่วมโครงการปล่อยของให้น้องดู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง จัดโดย ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

Read More
ข่าวสารทั่วไป

โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วัน พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

Read More
ข่าวสารทั่วไป

ขอเชิญร่วมโครงการสวยเท่อย่างมีระเบียบวินัย ประจำปีการศึกษา 2565 รหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read More