ข้อมูลอาคารสถานที่

แปลนตึกสามัญ

แปลนอาคารอำนวยการ 3 ชั้น

แปลนโรงฝึกงาน 4 ชั้น

แปลนโรงฝึกก่อสร้าง-เชื่อม

แปลนแผนกก่อสร้าง

แปลนแผนกช่างกลโรงงาน

แปลนแผนกช่างเชื่อมและโลหะการ

ย้อนกลับ