สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายกิตติชัย สำแดงชัย
หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายสนธยา ปังสุข
ครูประจำสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายฉัตรชัย เมืองสุวรรณ
ครูประจำสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง