สาขาวิชาเครื่องกล

นายอภิชาติ หารสุโพธิ์
ครูประจำสาขาวิชาเครื่องกล

นายนภัทร เพ็รชศรีกูล
ครูประจำสาขาวิชาเครื่องกล

นายสุทธิชัย จันทร์พิทักษ์
ครูประจำสาขาวิชาเครื่องกล