ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

นางสาววรรษิษฐา พาคำ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

งานความร่วมมือ

นายสราวุฒิ จันใหญ่
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายชนณ์ภัทร จันตาอ่อน
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นายเอกรินทร์ ประจวบแท่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นายวีรพล สมบัติบุญสวน
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายเชี่ยวชาญ ทองคำ
หัวหน้างานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวศิริพร ภูบุญลาภ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวพิชญาวีร์ วงบุรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวสุภาดา คำตา
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวพิชญาวีร์ วงบุรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวสมร เพียภูเขียว
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางจริยา แม้นญาติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายสิทธิศักดิ์ แม้นญาติ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายฉัตรชัย เมืองสุวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางจริยา แม้นญาติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายพัฒนา ชำนิวัตร
เจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นางสาวสมร เพียภูเขียว
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา