สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง/เทคนิคการผลิต

นายสราวุฒิ จันใหญ่
ครูประจำสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

นายเอกรินทร์ ประจวบแท่น
ครูประจำสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

นายวีรพล สมบัติบุญสวน
ครูประจำสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

นางสาวศิริพร ภูบุญลาภ
ครูประจำสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง