สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน

นางสาววรจิตร เถื่อนฤชัย
หัวหน้าประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน