สาขาวิชาการโรงแรม

นางสาวจารุวรรณ รัตนพร
ครูประจำสาขาวิชาการโรงแรม

นางสาวพัชรภรณ์ นารีรัตน์
ครูประจำสาขาวิชาการโรงแรม