ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาประเภททั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ประจำปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาประเภทโควตาพิเศษ รอบเพิ่มเติมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เรื่อง ประกาศเพิ่มเติม กรณี นักเรียน นักศึกษาไม่สามารถสมัครเรียนประเภทโควตาพิเศษผ่านระบบออนไลน์ได้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567

Read More