Author: admin

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู สาขาช่างเชื่อม)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ครู สาขาช่างเชื่อม)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (วิชาเอกวิทยาศาสตร์)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 (การสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครู วิชาเอกวิทยาศาสตร์)

Read More
ข่าวสารทั่วไป

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการชื่อเรื่อง: การพัฒนาชุดการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ(20001-2001)โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นสื่อหลัก ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Read More