แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายสราวุฒิ คำประสาร
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายสิทธิชชานนท์ เชียงใต้
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวพิชญาพร สุรันนา
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวจิดาภา ก้อนสีลา
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์