สาขาวิชาโลหะการ

นายสีหราช โลตุฤทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาโลหะการ

นายสายชล ประทุมพล
ครูประจำสาขาวิชาโลหะการ

นายวลิตร ภูหน่ายหนา
ครูประจำสาขาวิชาโลหะการ