สาขาวิชาก่อสร้าง

นายสมบูรณ์ อินทร์จันทร์
หัวหน้าสาขาวิชาก่อสร้าง

นายคมสัน ศรีบุญเรือง
ครูประจำสาขาวิชาก่อสร้าง

นายชนณ์ภัทร จันตาอ่อน
ครูประจำสาขาวิชาก่อสร้าง