ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายอภิชาติ หารสุโพธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายสิทธิชชานนท์ เชียงใต้
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายวีรพล สมบัติบุญสวน
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายชนณ์ภัทร จันตาอ่อน
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายสุทธิชัย จันทร์พิทักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายฉัตรชัย เมืองสุวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายวลิตร ภูหน่ายหนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายสุรชาติ จำปาบุรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายนภัทร เพ็รชศรีกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายคมสัน ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสมร เพียภูเขียว
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายเชี่ยวชาญ ทองคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวจารุวรรณ รัตนพร
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

นายฉัตรชัย เมืองสุวรรณ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางแสงเดือน จงเจริญวิไล
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายสนธยา ปังสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวนัยนา กิ่งคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายสีหราช โลตุฤทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายสราวุฒิ คำประสาร
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายเอกรินทร์ ประจวบแท่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายสมบูรณ์ อินทร์จันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวธมลวรรณ จันใหญ่
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

นายอภิชาติ หารสุโพธิ์
หัวหน้างานปกครอง

นางแสงเดือน จงเจริญวิไล
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายกิตติชัย สำแดงชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายสีหราช โลตุฤทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายเอกรินทร์ ประจวบแท่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางสาววรจิตร เถื่อนฤชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายสมบูรณ์ อินทร์จันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายสนธยา ปังสุข
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวศิริพร ภูบุญลาภ
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวธมลวรรณ จันใหญ่
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายสิทธิชชานนท์ เชียงใต้
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวพิชญาพร สุรันนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายสาวจิดาภา ก้อนสีลา
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวจารุวรรณ รัตนพร
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวอลิสา ชาตาดี
เจ้าหน้าที่ธุรการงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายสุรชาติ จำปาบุรี
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายสิทธิศักดิ์ แม้นญาติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาววรจิตร เถื่อนฤชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายนภัทร เพ็รชศรีกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายฉัตรชัย เมืองสุวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายสุทธิชัย จันทร์พิทักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาวอลิสา ชาตาดี
เจ้าหน้าที่ธุรการงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

กลุ่มงานรักษาดินแดน

นายสีหราช โลตุฤทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานรักษาดินแดน

กลุ่มงานลูกเสือ

นายเอกรินทร์ ประจวบแท่น
หัวหน้ากลุ่มงานลูกเสือ

กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงและงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายวลิตร ภูหน่ายหนา
หัวหน้ากลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงและงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มงานกีฬา

กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม

นายเอกรินทร์ ประจวบแท่น
หัวหน้ากลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มงานโรงเรียนคุณธรรม