Month: มีนาคม 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาประเภททั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ประจำปีการศึกษา 2567

Read More